تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن اینکه کیفیت زندگی در بعد اجتماعی با میانگین 3.12 دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین 2.63 دارای کم ترین رضایتمندی می باشد ؛درمجموع کیفیت زندگی درشهرمورد مطالعه از نظرشهروندان دارای میانگین 2.80 ودرحد پایینی قراردارد.

4-5-نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی براساس فرم کالبدی بااستفاده از طیف لیکرت

4-5-1- مطالعه مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم فشرده  (Compact city)

جمعیت و تراکم افزایش یافته در گروه های داخلی حومه های شهرها همراه با سرمایه گذاری در حمل

و نقل عمومی از اساسی ترین ویژگیهای فرم فشرده می باشد دربررسی تعیین شاخص اختلاط کاربری در نمودار(4-2) محله ی قلیچ 0.423و میرزازمانی 0.592از محلات فشرده در نمونه ی موردمطالعه می باشند .در واقع مطالعه و واکاوی اطلاعات پژوهش زیر به محلات مذکور تعلق دارد .

با در نظر داشتن اطلاعات جدول( 4-19) وضعیت کیفیت زندگی شهری در فرم فشرده به تبیین ذیل می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین 3.61 مربوط به شاخص خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله می باشدکه این امر درمحله ی قلیچ کاملا مشهود می باشد .و کم ترین میانگین 2.16 مربوط به شاخص تعداد وتسهیلات مراکز آموزشی درمحله می باشد. به طورکلی کیفیت کالبدی دارای میانگین 2.68 ودرحد پایین ارزیابی شده می باشد.

– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین 3.29 مربوط به بهره گیری از وسایل حمل و نقل عمومی و کم ترین میانگین 1.80 مربوط به مناسب بودن معابربرای عابرین معلول و سالخورده می باشد. درنتیجه شهروندان بیشترین تمایل رابه بهره گیری از وسایل حمل و نقل عمومی داشته اند و معابر شهر را برای عابرین معلول و سالخورده مناسب ندانسته اند .پس دراین بخش از شهر حمل و نقل با میانگین 2.53از کیفیت مطلوبی برخوردارنیست .

دربررسی سوالات توصیفی دربعد حمل ونقل نمونه هاپاسخ های خودرابه تبیین ذیل اظهار نمودند،وسیله ایاب وذهاب فرزندان برای رفتن به مدرسه 58.62% بهره گیری از وسایل نقلیه ی عمومی و %32.76پیاده ذکر نموده اند .8.62% افراد بهره گیری از اتومبیل شخصی درایاب وذهاب فرزندان ذکرنموده اندکه دراین میان 39.66%عامل رفاه و 17.24%طولانی بودن مسیر از مهمترین عامل بوده که به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی راداشته اند. 56.90%مهمترین دلیل رفتن به مرکز شهر راعامل خرید ذکر نموده و 3.45 %امور بانکی و درمانی ذکر نموده اند ،پس ازبرآیندپاسخ های داده شده کمبود مراکز خرید در محله از عوامل مهم سفرهای درون شهری ودرنتیجه ایجاد انواع آلودگی ها وترافیک می گرددکه با برنامه ریزی مناسب قابل حل خواهد بود . قابل ذکر می باشد که اغلب ساکنین فرم فشرده یعنی 45.69%پیاده و 13.79% از اتومبیل شخصی و موتور جهت رفت وآمد به مرکزشهراستفاده می کنند .این امر توجه روشنی می باشد در ارتباط بااهمیت پیاده روی و بهره گیری ی کمتر از وسایل نقلیه ی شخصی می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه