تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

با عنایت به مطالب ارایه شده در فصول گذشته –  کلیّات، ادبیات و متدولوژی پژوهش – در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه و مطالعه توصیفی و استنباطی جامعه آماری مورد نظر پرداخته و از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، به کشف، شناسایی و طبقه بندی واقعیات و نتایج آن می پردازیم. تجزیه وتحلیل اطلاعات به عنوان بخشی ازفرآیندتحقیق یکی از پایه های اصلی آن محسوب گردیده ونتیجه گیری مطلوب نیز حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی می باشد که براساس سوالات پژوهش گرد آوری شده می باشد .

آن چیز که مهم می باشد اینکه تمامی شهرها از یک نقطه ی ابتدائی بعنوان مرکز قدیمی و کانون تجمع افراد به وجودآمده و به مرور زمان و طی سالیان متمادی گسترش یافته تا به شکل امروزی خود رسیده اند. در راستای این فرایند شهرهای امروزی را بدلیل وسعت محدوده شان و گسترش روز افزون آنها در حاشیه های بیرونی شهر وبا در نظر داشتن تاکید پژوهش حاضر بر نظاره ی کیفیت زندگی شهروندان ساکن در شهربراساس دوفرم فشرده و پراکنده کوشش بر انتخاب چهار محله ازچهارگوش شهر در رینگ بیرونی ویک محله ازبافت قدیم ویک محله ازخارج بافت قدیم  از رینگ درونی بعنوان محلات پایه  نموده ایم.

درادامه ی طریقه پژوهش، فرم کالبدی (فشرده ،پراکنده )هریک از محلات نمونه ازطریق شاخص های تراکم مسکونی و تراکم خالص شهری وتراکم ناخالص شهری و اختلاط کاربری ها تعیین گردیده وسپس ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی براساس فرم محلات نمونه، مطالعه و آمار توصیفی واستنباطی ویژگی های افراد نمونه و مولفه های (کیفیت کالبدی،کیفیت اجتماعی ،کیفیت حمل و نقل، کیفیت محیط ،کیفیت اقتصادی ،کیفیت توجه فردی ) با بهره گیری از مؤلفه های نرم افزار  SPSS  مورد مطالعه وتشریح می گردد. گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی صورت گرفته که جهت جمع آوری اطلاعات اولیه ،بااستفاده از فرمول کوکران ،385 خانوار 6محله از62 محله ی شهر ساری به عنوان جامعه ی نمونه انتخاب گردید.لذا فرم فشرده با116نمونه 12/30% وفرم پراکنده با269 نمونه 88/69% ازنمونه ها بااستفاده از شیوه ی تصادفی ساده ،مورد مطالعه قرار گرفتند.اطلاعات مورد نیاز از سرپرست خانوار جمع آوری گردیدومیزان پایایی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد مطالعه قرارگرفته می باشد .پایایی به دست آمده 81/0  می باشد که بیانگر پایداری درونی وقابل قبول پرسشنامه می باشد .

4-1- روش تعیین فرم کالبدی

برای تعیین اندازه پراکندگی و فشردگی از روشهای متعددی می توان بهره گیری نمود که در جدول  (4-1)به بعضی از آن تصریح می گردد.

الگوی اصلی شهر ساری با به کار بردن بعضی مدلهای سنجش فرم کالبدی شهر نظیر مدل آنتروپی شانون، آنتروپی نسبی و ضریب موران و ارزیابی ها در دو سال متفاوت 1379 و 1389 مشخص گردیده که متمایل به الگوی پراکنده، چند قطبی و نا متمرکز می باشد(شهرکی ،1390 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه