عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت ایستگاه های حمل و نقل عمومی به لحاظ وجود نیمکت و سقف ورواق

در نظر داشتن تعبیه ی خدمات رفاهی در ایستگاههای حمل و نقل عمومی ازجمله نیمکت و سقف ورواق امری بسیار ضروری می باشد .ایستگاه ها بایستی دارای مکانی برای نشستن مسافرین باشند تادر هوای بارانی ونامساعد ازآن بهره گیری گردد وافرادکهنسال یا بیمار احساس راحتی نمایند . در پژوهش حاضرازشش محله ی مورد مطالعه  غیرازچند مورد ایستگاه های مناسب جهت بهره گیری از وسایط نقلیه عمومی وجود ندارد . این در حالی می باشد که ایستگاههای مرکز شهر از خدمات رفاهی کافی برخوردارند. نتایج آزمون براساس انحراف استاندارد 1.460 و میانگین 2.43سطح معناداری صفر را نشان می دهد. کیفیت ایستگاههای حمل ونقل مناسب ارزیابی نشده می باشد.

4-3-1-1-5-تعداد پارک های شهری وکیفیت تاسیسات و تجهیزات آن

انریکو پنالوسا اظهار می دارد که فضای عمومی با کیفیت،مخصوص اشخاص پیاده وپارک ها به گونه اخص نشان دهنده ی وجود دموکراسی واقعی در جامعه می باشد (براون ،1386).

پس فضاهای سبز شهری یکی از مهم ترین ابزار های دستیابی به توسعه ی پایدار می باشدکه نه تنها ارزش تفریحی داشته و محل مناسبی برای سپری کردن اوقات فراغت افراد بشمار می آید .بلکه در مواردی از توسعه ی بی قواره و نسنجیده ی شهر ها نیز جلوگیری می کنند (وارثی و همکاران ،1387).

براساس مطالعات انجام شده ،وضعیت پارک ها وکیفیت تجهیزات وتاسیسات آن از منظر شهروندان با در نظر داشتن انحراف معیار 1.310 و میانگین 2.93 درحد مطلوب ارزیابی نشده می باشد .

4-3-1-2-کیفیت اجتماعی

4-3-1-2-1-وضعیت پارکها از لحاظ امکانات و تجهیزات مناسب برای معلولان و سالخوردگان

فضای سبز،  مانند اساسی ترین عوامل حیات بشر به شمار می رود و موجب تجدید قوای جسمی و روحی وی می گردد . لذا مناسب سازی پارکها از لحاظ امکانات و تجهیزات برای معلولین و سالخوردگان مانند وظایف برنامه ریزان و کارشناسان امورمی باشد ،تاامکان بهره گیری ی این افراد را از پارکها و فضاهای سبز شهری در کنار سایر افراد جامعه فراهم آورند.در ارتباط باامکانات و تجهیزات پارک ها درشهر ساری جهت بهره گیری ی معلولان و سالخوردگان براساس تحلیل آزمون انحراف استاندارد 1.414ومیانگین 3.29  مناسب ارزیابی شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه