عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

آزمون فرضیه­ اول

         فرضیه اول : دسترسی به زمین قابل سکونت در منطقه 22 موجب هدایت سازمان ها و ارگانهای و نهادهای دولتی و غیر دولتی به سرمایه گذاری در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی شده می باشد.

از آنجایی که طبق نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تمام گویه­های پرسشنامه از توزیع آماری نرمال پیروی می­کنند آغاز جهت آزمون فرضیه اول برای تمام گویه­های پرسشنامه­ی مسئولین و تعاونی­های مسکن، آزمون پارامتری تی تک نمونه­ای با میانگین مورد انتظار یا ارزش آزمون 3 انجام می­گردد. نتایج آزمون تی تک نمونه­ای برای گویه­های پرسشنامه مسئولین و تعاونی­های مسکن در جدول شماره(5-3) آمده می باشد.  نظاره می­گردد برای تمام گویه­ها سطح معنی داری آزمون از 05/0 کوچکتر می باشد (05/0P-value=sig<) و تفاوت میانگین گویه با ارزش آزمون برای تمام گویه­ها از صفر بزرگتر می باشد یعنی اینکه برای تمام گویه­ها آزمون تی تک نمونه ای معنی دار می­باشد و میانگین تمام گویه­های پرسشنامه با اطمینان 95 درصد از 3 بزرگتر می­باشد، از میانگین بزرگتر از 3 و معنی داری آن برای تمام گویه­ها (05/0P-value=sig<) نتیجه می­گردد که تمام گویه­ها بر سرمایه گذاری در ساخت و ساز مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران تأثیر مثبت داشته می باشد و فرضیه اول با اطمینان 95 درصد تأیید می­گردد یعنی دسترسی به زمین قابل سکونت در منطقه 22 موجب هدایت سازمان ها و ارگانهای و نهادهای دولتی و غیر دولتی به سرمایه گذاری در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد