عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– تحصیلات

توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران برحسب تحصیلات در جدول شماره (4-2 ) آمده می باشد. همان­گونه که نظاره می­گردد 20 درصد افراد نمونه تحصیلات زیر دیپلم، 3/33 درصد تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم، 7/46 درصد تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس داشتند و هیچ کدام از افراد نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران تحصیلات دکتری نداشتند.

وضعیت تأهل

توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران برحسب وضعیت تأهل در جدول شماره  (4-3 ) آمده می باشد. همان­گونه که نظاره می­گردد 7/21 درصد افراد نمونه مجرد و 3/78 درصد افراد نمونه متأهل هستند.

وضعیت اشتغال

توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران برحسب وضعیت اشتغال در جدول شماره  (4-4 ) آمده می باشد. همان­گونه که نظاره می­گردد 20 درصد افراد نمونه شغل آزاد و 40 درصد شغل دولتی و40 درصد شغلی دیگر دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه