تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

تراکم واحدمسکونی وتراکم خانواردرواحد مسکونی

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، شهر ساری در سال 1355 دارای 1225واحد مسکونی بوده که با طریقه صعودی در سال 1385به  67423 واحد مسکونی رسیده می باشد. با در نظر داشتن این ارقام می توان گفت که طی سه دهه56198 واحد مسکونی به این شهر افزوده گردید. بالاترین اندازه افزایش تعداد واحد مسکونی در این شهر مربوط به سال های 1385- 1375 می باشد. طی این دوره 26568 واحد مسکونی به شهر افزوده گردید که خود نشان دهنده رشد شهر نشینی در این دوره می باشد. تراکم خانوار در واحد مسکونی طی سال های 1385-1355 طریقه کاهشی داشته به گونه ی که از 38/1 نفردر سال1355 به 06/1نفر درسال 1385رسیده می باشد. بالاترین ضریب افزایش واحد مسکونی مربوط به سال های 1365-1355 بوده می باشد بدون تردید سیاست اصلاحات ارضی و بدنبال آن مهاجرت روستاییان تأثیر مهم واساسی داشته می باشد.

درجدول فوق نرخ رشد جمعیت از سال 1355 تا 1385 از 14/7 به 9/2 بوده می باشد  که شاهد تراکم پایین خانوار در واحد مسکونی 05/1 می باشیم در حالیکه افزایش نرخ رشد واحد های مسکونی در سال های اخیر، افزایش واحد های مسکونی خالی را نشان می دهد .

3-5-1-7- مطالعه طریقه مهاجرت شهر ساری

سال های بعد از انقلاب اسلامی در حقیقت دوران تحولی بود که از یک سو وارث نتایج و آثارسیاست ها و اقدامات گذشته و از سوی دیگر مواجه با معضلات خاص خویش بود. بدین ترتیب که ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته در شرایط بحرانی بود.

بدین جهت اختلاف سطح درآمد بین شهر و روستا و همچنین اختلاف فاحش سطح زندگی در این دو جامعه به همراه تمامی مشکلاتی که گریبانگر روستاییان می باشد به نظرآنان مهاجرت به شهر را بهتر از زندگی در روستا جلوه می دهد و همه آسایش، پیشرفت، دسترسی به امکانات و تسهیلات و خدمات، درآمد بهتر و بیشتر و… را در شهر می یابند. پس باز هم مهاجرت و به دنبال آن رشد بی رویه شهرها و شهرنشینی با روندی سریعتر از دوره قبل صورت گرفته و معضلات بازمانده از دوره های قبلی به این دوره نیز انتقال پیدا نمود. با در نظر داشتن توضیحات فوق، شهر ساری نیز در این دوره با شتاب بیشتری به گسترش خود ادامه می دهد و در واقع توسعه سریع و ناگهانی شهر ساری که از ابتدای دوره مزبور شروع و تا امروز ادامه دارد؛ وسعت و جمعیت شهر را به چندین برابر رسانده می باشد.

در فاصله سال های 1365 تا 1375، تعداد 31991 نفر به شهر ساری وارد و یا درداخل این شهر جابه جا شده اند . این تعداد در دوره بعدی یعنی فاصله سال ها ی 1375 تا 1385 به 49724 نفر رسیده می باشد که نشان دهنده افزایش تعداد مهاجرین وارد شده به این شهر و مهاجرپذیری آن می باشد. از نظر توزیع سنی مهاجران وارد شده در سال 1385 و 1375 بیشترین تعداد متعلق به گروه سنی 64 – 15 سال می باشد که از این گروه به ترتیب 40591 و21951 نفر وارد شهر ساری شده اند .آمار موجود بیانگر افزایش اندازه مهاجرپذیری این شهرمی باشد به طوری که این اندازه حتی از نرخ رشد طبیعی شهر بالاتر بوده می باشد. پس در یک نگاه کلی می توان گفت که جمعیت رو به فزونی شهر ساری بیشتر، از مهاجر پذیری خود نشات می گیرد و با در نظر داشتن مراجعه به آمارهای مربوط به شهر ساری کمتر عامل تولد در افزایش جمعیت ساری تاثیر می گذارد. (برآوردهای سالنامه ی آماری، 135:1387)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه