عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

– شهر پایدار و شهر پرتراکم

شهر پر تراکم، تنوع فعالیت ها ومشاغل شهروندان را به همراه دارد که خود به معنای تنوع فرهنگ ها، قومیت ها و ترکیب وسیعی از طبقات اجتماعی مختلف می باشد. این گستردگی اجتماعی، کیفیت زندگی شهری را بالنده کرده، شهری زنده تر، امن تر، محیطی برابر و عادلانه تر ایجاد می کند. در شهر پرتراکم امکان عبور از مرزهای طبقاتی و درآمدی برای شهروندان بیشتر و احتمال دستیابی به عدالت اجتماعی قوی تر می باشد. شهر پرتراکم، با کاهش فاصله های فیزیکی نیاز به تردد های شهری را کاهش داده و از آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل و اتومبیل می کاهد. دراین شهربا بهره گیری بهینه از زمین های درون شهری ، اراضی کشاورزی پیرامون شهرها را از دست اندازی و توسعه های شهری محفوظ می دارد.

«فشرده سازی بافت های شهری»[1] مانند مواردی می باشد که برای دستیابی به شهر پایدار پیشنهاد شده می باشد. افزایش تراکم می تواند از طریق «فرم ساخت» [2] (راه حل کالبدی)، یا تمرکز فعالیت ها (راه حل اقتصادی) انجام پذیرد ( عزیزی ،1383 :107).

2-14 – شهر فشرده و کیفیت زندگی

بیشتر تئوری های « شهرفشرده » تاکید بر ارتباط فرم شهری و کیفیت زندگی داشته اند . متراکم سازی شهری باعث ایجاد نواحی شهری امن تر و سرزنده تر شده ونیزسبب طرفداری از مشاغل ، سرویس های محلی و تعاملات اجتماعی شهری می گردد . این گرایش به کیفیت زندگی در حرکت های جاری و معاصر به سوی طراحی فرم های شهری، سنتی جدید و روستاشهری[3]به عنوان گرایش مسلط قابل نظاره می باشد .

ایده شهر فشرده می تواند برای ارتقای کیفیت زندگی شهری شهروندان با ایجاد فضاهای پرتحرک ،مناسب و جذاب ،از نظر انرژی مقرون به صرفه و مشوق حمل و نقل عمومی ،سودمند باشد(مثنوی ،82 13 :91).

با این استدلال که این مدل به بسط و پراکنش اثرات ترافیک در محیطی بازتر و در نتیجه جذب آنها در محیط و آلودگی کمتر منجر می گردد، کیفیت زندگی در این مدل توسعه بسیار بالاتر خواهد بود:95-106) Gordon et al., 1989).

در مطالعات مطرح شده شاخصه ها ی شهر فشرده تحت دسته بندی های عمده زیر شناسایی شده ا ند:

  • دسترسی به خدمات شهری [4] ،در ارتباط با مساوات در دستیابی به طیف خدمات و سرویس های شهری.
  • کاهش نیاز به سفر [5] در ارتباط با طول سفر ،به خصوص از بهره گیری با اتومبیل شخصی .
  • سلامتی و بهداشت عامه [6] ، در ارتباط با بهبود سلامت جامعه ،از طریق کاهش ،آلودگی ناشی از اتومبیل ها و انتشار گازهای سمی آنها.
  1. 63. Inensification
  2. 64. Built form
  3. 65. Neo – traditional urban villages1992
  4. 66. Access to city facilities
  5. 67. Reducing need to travel
  6. 68. Public Health

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه