تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی

کیفیت زندگی شهری در جایگاه و مفهوم کنونی آن برآیند تحولات، نظریه ها و جریانات فکری متعددی می باشد که در مجموع می توان آنها را در چهار رویکرد یا الگوی نظری طبقه بندی نمود.

  • رفاه و عدالت اجتماعی و مکتب جغرافیای رادیکال:

دیوید اسمیت در سال 1994 اولین جغرافیدانی بود که موضوع کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی رادر اثر ارزشمند خود با عنوان (جغرافیا و عدالت اجتماعی)باتوجه به شاخص های اجتماعی ذهنی و مقایسه عینی اظهار نمود.شاخصه های مورد تاکید اسمیت شامل: بهداشت، مسکن، خدمات عمومی، شادمانی خانوادگی، تعلیم و تربیت، فرصت های اشتغال، حقوق و دستمزد، خوراک، حق رای، امید به زندگی، مصرف روزانه پروتئین حیوانی، درصد ثبت نام در مدارس، تعداد متوسط تلفن و روزنامه و نظایر آن می باشد (اسمیت، 1381  :160-189 ).

بی تردید مفهوم عدالت اجتماعی وابستگی مستقیمی با عدالت دولت دارد. موضوعی که با جغرافیای رادیکال بوسیله دیوید هاروی [1] در کتاب پر ارزش خود (عدالت اجتماعی شهر) 1973 اظهار نموده می باشد. مفهوم عدالت اجتماعی در این اثر ارزشمند، کمک به خیر و صلاح همگانی، ملاک توزیع درآمد درتمامی نواحی، تخصیص عادلانه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم می باشد.(شکویی، 1382 :141)

2) جنبش زیست بوم گرایی و مفهوم توسعه پایدار:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انتشار گزارش هشدار دهنده باشگاه رم در 1975 درمورد تباهی منابع تجدید پذیر طبیعت و تباهی محیط زیست به پیدایش جنبش زیست بوم گرایی، اکولوژیسم (اعتماد به دگرگونی شیوه زندگی اجتماعی و سیاسی در جهت حیات پایدار و شکوفایی بشر) در سطح جهانی منجر گردید. انتظارات و تحولات برخاسته از این جنبش در مرحله بعد در قالب مفهوم توسعه پایدار شکل گرفت و در دهه 1980 از سوی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه رسماًٌ ارائه گردید. مفهومی که در کنار شاخص های اقتصادی توسعه ضرورت در نظر داشتن دو شاخص فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی را مطرح و بر جایگاه محوری آنها در برنامه ریزی مدیریت و توسعه تاکید نمود.

  1. 56. David Harvey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه