تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش کار با SWOT

  • با بهره گیری از فرایند مصاحبه و پرس و جو از مسئولین، کارشناسان و صاحبنظران سازمان یا منطقه ای که می خواهید برنامه راهبردی تعیین کنید (یا با بهره گیری از اشراف خودتان بر موضوع)، نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها را تعیین کنید.
  • از طریق یک پرسشنامه از کارشناسان، به هر یک از عوامل درونی و بیرونی که تعیین کردید، ارزش و یا ضریب می دهید.
  • سپس از طریق پرسشنامه، این شاخصها و عوامل را از 1 تا 4 بر اساس اندازه ارزش آنها رتبه بندی می کنید و در نهایت با ضرب رتبه در ضریب، ارزش نهایی هر عامل را تعیین می کنید. جمع ارزش ها و نمرات، ارزش نهایی هر یک از عوامل چهارگانه (نقاط ضعف و قوت، تهدیها، فرصتها) محاسبه می گردد. حال بر اساس این عوامل و البته ارزش ها، چهار نوع راهبرد مختلف برای موضوع یا سازمان یا منطقه مورد مطالعه تعیین می کنیم. این راهبردها بایستی ترکیبی از عوامل مختلف باشد. در نهایت با بهره گیری از ارزش نهایی هر یک از عوامل چهارگانه، در یک محور تعیین می کنیم که راهبردهای تعیین شده عموما” از چه نوعی و در چه مسیری بایستی تعیین شوند.

 

 

 

2-5-2 شاخص های درونی ( قوت و ضعف)  و بیرونی (فرصت و تهدید)

نقاط قوت : هر یک از منابع و سرمایه های طبیعی، دانش- فن آوری، انگیزه ای، روحیه کار آفرینی، مالی، تعامل های صنعتی و خدماتی و غیره داخلی، که امکان بهره برداری از فرصت های بیرونی، و  زمینه مقابله با تهدیدات بیرونی را فراهم می نماید، نقطه قوت تلقی می گردد.

نقاط ضعف: هر یک از شرایط و یا هر یک از کمبودهای درونی که جایگاه رقابتی منطقه را به خطر می اندازد و یا مانع بهره برداری  از فرصت های بیرونی می گردد، نقطه ضعف تلقی می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرصت ها:  هر یک از شرایط بیرونی با خصوصیات محیط منطقه، که گسترش انواع تقاضای بالقوه اقتصادی، فرهنگی، و غیره درون منطقه را نشان می دهد و یا آنکه منطقه از امتیاز رقابتی در آن زمینه برخوردار می باشد، فرصت تلقی می گردد.

تهدیدها: آن دسته از چالش های ناسازگار محیط منطقه و یا شرایط بیرونی که جایگاه رقابتی منطقه را به خطر می اندازد، تهدید تلقی میشود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه