تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

آپارتمان و آپارتمان نشینی

آپارتمان و آپارتمان نشینی زاییده رشد جمعیت در نتیجه توسعه شهرنشینی می باشد و به ‌دلیل گران شدن قیمت زمین و برای جلوگیری از توسعه سطحی شهرها و برای پاسخگویی به نیاز جامعه، توسعه عمودی مدنظر قرار گرفته و برای این که حقوق مدنی و روابط اجتماعی ساکنین آن تنظیم و تنسیق گردد، نیاز به قوانین و مقرراتی بوده که صورت کامل‌تر آن همان قانون تملک آپارتمان و آئین نامه‌های مربوطه‌اند.
در دنیای امروز بهترین راه مقابله با افزایش رو به ‌رشد جمعیت ،کنار‌ آمدن با فرهنگ و قوانین آپارتمان‌نشینی درشهر و یاخارج شدن از شهر و ساکن شدن در شهرک‌های اطراف برای داشتن فضای بیشتر می باشد که مورد اخیر با خود محدودیت هایی  به همراه خواهد داشت.

اگرچه کاهش هزینه های اقتصادی و حمل ونقل درآپارتمان های داخل شهراز عواملی هستند که آپارتمان نشینی را تشویق خواهد کردامادرسنجش تمایل شهر وندان مورد مطالعه از آپارتمان نشینی، میانگین 2.59و انحراف استاندارد 1.441 وبا سطح معنی داری صفر و>0.05 نشان می دهد که تمایل زیادی از سوی شهروندان نشان داده نمی گردد .

4-4نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی شهر ساری براساس آزمون لیکرت

کلیه ی پاسخ شهروندان درنمونه ی مورد مطالعه بااستفاده از طیف لیکرت مطالعه گردیده و سپس در ابعاد مختلف کمترین و بیشترین میانگین بر اساس داده های آماری به دست آمده مطالعه گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین 3.55 مربوط به فروریختن بنا های درحال احداث و فرسوده ودرنتیجه افزایش خطر ناشی از  آن و کم ترین میانگین 2.19 مربوط به بازار های هفتگی ومراکز تجاری می باشد درحالیکه افراد از کیفیت ونحوه ی دسترسی به این بازار ها رضایت چندانی ندارند.پس بعدمزبوردارای میانگین 2.75 بوده و درنتیجه شهر از نظرکیفیت کالبدی درحدپایینی قرار دارد.

– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین 3.20 مربوط به بهره گیری از وسایل حمل و نقل عمومی و کم ترین میانگین 1.97 مربوط به مناسب بودن معابر برای افراد معلول و سالخورده می باشد.که درنتیجه کیفیت حمل و نقل درشهرساری با میانگین 2.63 درحد پایینی قرار دارد.

– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین 3.53 مربوط به اندازه بزهکاری اجتماعی (سرقت واعتیاد) می باشد که دربررسی کلی افزایش بزهکاری رانشان می دهد و کم ترین میانگین 2.45 مربوط به اندازه مشارکت اجتماعی می باشد که باور عموم، بازسازی شهر، تخصصی بوده وبه ارگان و سازمان های شهری مربوط بوده وعملکرد خود رادراین زمینه دخیل نمی دانند. دربررسی دیگر شاخص های اجتماعی درشهر مورد مطالعه درزمینه ی وضعیت پارکها ازلحاظ امنیت وامکانات بهره گیری کنندگان آن بسیار مطلوب ارزیابی شده ،پس با میانگین 3.12 از کیفیت خوبی برخورداربوده می باشد.

– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین 3.59 مربوط به اندازه آلودگی ناشی از اتومبیل وفعالیت روزانه وافزایش آلودگی ناشی ازآن درشهر ساری و کم ترین میانگین 2.17 مربوط به مشکل عبور ومروردرنتیجه ی آبگرفتگی معابر همانطورکه درفصل قبل اظهار گردید به دلیل جایگاه خاص جغرافیایی، شهرساری شاهد بارشهای فراوان دراغلب فصول سال می باشد. دربررسی کلی کیفیت محیطی دارای میانگین 2.81بوده که از کیفیت مطلوبی برخوردارنیست .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه