تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

سن سرپرست

داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین تعداد مربوط به گروه سنی 49-35 سال با %33 و کم­ترین تعداد مربوط به گروه سنی 65 سال به بالا با %7.5 می باشند.

سابقه سکونت

داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین سابقه سکونت مربوط به گروه 20-10سال با فراوانی%34.8 و کم­ترین سابقه سکونت مربوط به گروه از بدو تولد با فراوانی%6.8 می باشند.

منبع :استنتاج از یافته های پژوهش

4-2-6-شغل سرپرست

داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضربین گروه های بیکار ،دولتی ،آزاد،بازنشسته بیشترین فراوانی مربوط به گروه شغل آزاد با %29.1 و کم­ترین فراوانی شغل مربوط به گروه بازنشسته با %8.8 می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عمر منزل مسکونی

براسا س داده های پرسشنامه و نمودار(4-7) وجدول (4-9) درارتباط با عمرمنزل مسکونی نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضربیشترین فراوانی درساختمان های بین30-20سال با %34.8 و کم­ترین فراوانی مربوط به ساختمان های کم تر از5 سال با %5.7 می باشند. پس فراوانی ساختمان های قدیمی درشهرساری ازعوامل تهدید کننده درارتباط با ریزش وفروریختگی بنا و امنیت رهگذران خواهد بود .

درآمد خانوار

داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین درآمد مربوط به گروه 1 میلیون-500 با %29.9 و کم­ترین درآمد مربوط به گروه کم تر از 200 با %13.2 می باشند.

جدول شماره (4-11)درآمد خانوار

تعدادمالکیت اتومبیل

داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین تعداد اتومبیل 1 دستگاه با %64.9 و کم­ترین تعداد اتومبیل 3 دستگاه با %3.9 می باشند. پژوهش میدانی صورت گرفته حاکی ازآن می باشد که محله ی کوی برق به دلیل بعدمسافت و درآمدنسبتابالا بیشترین فراوانی را از لحاظ تعداد اتومبیل داراست .

مساحت منزل مسکونی

داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به منازل مسکونی با وسعت 100-50 با %43.4 و کم­ترین فراوانی  به منازل مسکونی با وسعت کم تر از 50 مترمربع با %1 می باشند.

براساس پژوهش میدانی حاضر منازل مسکونی با وسعت 100-50 درمحله ی کوی برق کمترین فراوانی رادارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه